آرمان ارتباطات خوزستان

تیم برگزار کننده

مهندس خسرو ممبینی مهندس خسرو ممبینی دبیرکل کنفرانس
مهندس خسرو ممبینی دبیرکل کنفرانس مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جزئیات پروفایل
مهندس علی معرفی زاده مهندس علی معرفی زاده دبیر اجرایی کنفرانس
مهندس علی معرفی زاده دبیر اجرایی کنفرانس جزئیات پروفایل
سید علی بلادیان سید علی بلادیان دبیر کمیته علمی
سید علی بلادیان دبیر کمیته علمی جزئیات پروفایل
رضا شرفه رضا شرفه دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
رضا شرفه دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جزئیات پروفایل
نرگس ممبینی نرگس ممبینی دبیرکمیته رسانه و فضای مجازی
نرگس ممبینی دبیرکمیته رسانه و فضای مجازی جزئیات پروفایل